Skip to content Skip to footer

Všetko, čo potrebujete vedieť o stratégiách zapojenia zamestnancov

Keď sa v EX svete začal používať pojem zapojenie zamestnancov, nikto nemohol ani len tušiť jeho význam v dnešnej dobe. Zamestnanecká skúsenosť je rovnako dôležitá ako zákaznícka skúsenosť a podobne ako obchodná stratégia, vždy bola kľúčovým záujmom lídrov a manažérov ľudských zdrojov. Vplyv riadenia motivácie zamestnancov sa neobmedzuje len na dosahovanie lepších obchodných výsledkov. Zapojenie zamestnancov je nesmierne dôležité pre životnosť organizácie a malo by to byť jednou z jej priorít.

Aby vaša stratégia na zapojanie zamestnancov fungovala, je dôležité najprv určiť svoje najväčšie výzvy a nedostatky v oblasti ľudských zdrojov, ako je nízka morálka, neangažovanosť zamestnancov, znížená produktivita atď. Keď sú výzvy jasné, je ľahšie nastaviť ciele vašej stratégie.

Čo je cieľom stratégií zapojenia zamestnancov?

Stanovenie jasných, merateľných a dosiahnuteľných cieľov je prvým krokom k vybudovaniu úspešnej stratégie zapojenia zamestnancov. Tieto ciele pomáhajú neskôr tiež kvantifikovať úspech vašej stratégie. Medzi najbežnejšie ciele patria:

·  Zvýšená produktivita

· Znížená miera absencií

· Zvýšená retencia

· Zvýšená spokojnosť zamestnancov

· Obohatená firemná kultúra

Všetky tieto ciele sú rozhodujúce pre vychovanie pracovnej sily, ktorá je plne zapojená. Vždy je však najdôležitejšie zvoliť si správne ciele pre vašu organizáciu, a to vykonaním dôkladného auditu a meraním úrovne zapojenia zamestnancov. Ciele, ktoré si zvolíte, pomáhajú pri stanovení vášho postupu na ich dosiahnutie.

Aký by mal byť váš rozpočet na program zapojenia zamestnancov?

Strategický program zapojenia zamestnancov si vyžaduje správne naplánované investície zdrojov a času. To však neznamená, že teraz potebujete vyčleniť značnú časť svojho rozpočtu na program riadenia motivácie zamestnancov. Je skôr potrebné vytvoriť primeranú rovnováhu medzi pravdepodobnou návratnosťou investícií, na ktorú sa zameriavate, finančnými prostriedkami a časom, ktoré ste na program vydelili.

Podľa štúdií je ideálne investovať približne 1 % alebo viac zo mzdy do programu uznávania a odmeňovania zamestnancov. Je vysoko pravdepodobné, že s touto úrovňou investícií organizácia predbehne ostatné, ktoré toľko neinvestujú. Je však potrebné dodať, že tento rozpočet je určený len pre programy, ktoré sa sústreďujú na odmeny a uznanie, nie pre každú stratégiu.

Ako zostaviť stratégiu zapojenia zamestnancov?

Keď zostavujete program zapojenia zamestnancov, musíte byť obzvlášť strategický, aby bola každá investícia presne zacielená na skutočný problém vo vašej organizácii.

Na úplnom začiatku musíte jasne identifikovať hlavné faktory nespokojnosti alebo kritické oblasti zapojenia zamestnancov. Medzi hlavné oblasti dlhodobej stratégie zapájania zamestnancov patrí kariérny rast, diverzita a spolupatričnosť, vedenie, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, odmeňovanie a uznanie, zamestnanecké benefity, komunikácia a tím, istota a bezpečnosť na pracovisku, pracovný výkon, ciele, poslanie, atď. Reakcia na najpálčivejšie HR problémy vo vašej spoločnosti je presne to, čo najviac podporí zapojenie.

Ďalej musíte načrtnúť plán činnosti. Je tiež dôležité identifikovať nedostatky (pain points) vašich zamestnancov, aby ste im mohli prispôsobiť iniciatívy. Oplatí sa investovať napríklad do softvéru na zapojenie zamestnancov, prostredníctvom ktorého môžete vykonávať zamestnanecké prieskumy a monitorovať spätnú väzbu. Môžete tiež zvážiť rozhovor so svojimi zamestnancami na všetkých oddeleniach, vďaka ktorému získate užitočné informácie o ich očakávaniach na pracovisku. Napríklad, ak uvažujete o zdraví a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, existuje viacero spôsobov, ako k tomu pristupovať. Mali by však existovať konkrétne iniciatívy, ako napríklad poldňové voľno v piatok, hodiny jogy v kancelárii, flexibilný pracovný čas, členstvo v posilňovni a iné wellness aktivity, atď.

Keď sú iniciatívy naplánované, je čas určiť ich prioritu a podľa toho ich realizovať. Tu tiež musíte pamätať na to, že niektoré stratégie si budú vyžadovať viac času a finančných prostriedkov, takže si dôkladne premyslite, ktoré z nich implementujete ako prvé. Najlepšou cestou je rozdelenie konkrétnych plánov na menšie iniciatívy. Softvér na zapojenie zamestnancov vám pomôže zefektívniť vaše EX plány a vybudovať firemnú kultúru orientovanú na spokojnosť zamestnancov.

Záver

V súčasnosti, keď globálna pracovná sila prechádza veľkými zmenami, sa top lídri a manažéri budú v prvom rade zameriavať na zamestnanckú skúsenosť a stratégie zapojenia zamestnancov. Spoločnosť je svedkom „Veľkej rezignácie“ a stratégie zapájania zamestnancov budú čoraz viac rozhodujúce pre úspech organizácií.