Skip to content Skip to footer

Všetko, čo potrebujete vedieť o spätnej väzbe pre zamestnancov

Poskytovanie efektívnej spätnej väzby zamestnancom je nevyhnutné, ak si chcete svojich zamestnancov udržať a zaistiť im pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť. Vašou úlohou ako manažéra je poskytovať cennú spätnú väzbu a naučiť sa, ako nájsť rovnováhu medzi konštruktívnou kritikou a ocenením zamestnancov. Mali by ste svojich zamestnancov pravidelne chváliť za ich úspechy a zároveň ich nasmerovať správnym smerom, ak si ich výkon vyžaduje zlepšenie.

V tomto článku sa dozviete všetko, čo by ste mali vedieť o spätnej väzbe pre zamestnancovriadení motivácie zamestnancov.

Dôležitosť spätnej väzby pre zamestnancov

Podľa prieskumu približne 30 % zamestnancov čaká na spätnú väzbu od svojich nadriadených viac ako tri mesiace. Ak je to aj váš prípad, vaši zamestnanci pravdepodobne zabudnú na určité udalosti a svoje správanie v danom čase, takže je takmer nemožné poskytnúť im efektívnu spätnú väzbu.

Povinnosťou manažéra alebo zamestnávateľa je poskytovať zamestnancom častú spätnú väzbu prostredníctvom pravidelných hodnotení výkonu a proaktívnejšie adresovaním ich výkonnu krátko po určitej udalosti, či už pozitívnej alebo negatívnej. Kým prvý typ je všeobecnejší, druhý sa zameriava na konkrétny úspech alebo problém (napr. negatívna spätná väzba od zákazníka po telefonáte s agentom call centra).

Prečo je potrebné dávať spätnú väzbu zamestnancom? Keď to dokážete urobiť taktne, môžete tak vytvoriť vysoko výkonné a harmonickejšie pracovisko. Pozitívna aj negatívna spätná väzba je nesmierne dôležitá, pretože môže pomôcť zamestnancom zbaviť sa zlých návykov, posilniť pozitívne správanie a umožniť tímom efektívnejšie pracovať na dosiahnutí ich cieľov.

Ako vytvoriť úspešnú kultúru spätnej väzby na pracovisku

1. Zbierajte a zdieľajte spätnú väzbu od zákazníkov

Ak ste si mysleli, že spätná väzba od zákazníkov má iba jedno využitie – na získanie využiteľných poznatkov, ktoré môžu viesť k zlepšeniu skúsenosti zákazníkov – zamyslite sa znova. Pravdou je, že až 8 z 10 spätných väzieb zákazníkov je pozitívnych a môže zvýšiť motiváciu zamestnancov. Zdieľanie pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov so zamestnancami v reálnom čase prostredníctvom softvéru na zvýšenie angažovanosti zamestnancov nielen spríjemní deň vašich zamestnancov, ale tiež ich motivuje, aby zopakovali svoju vynikajúcu prácu.

Platforma na správu zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti Staffino umožňuje zamestnancom vidieť iba pozitívnu spätnú väzbu, zatiaľ čo manažéri vidia aj negatívnu spätnú väzbu a môžu kontaktovať zodpovedných zamestnancov a dotknutých zákazníkov. Týmto spôsobom je možné nielen efektívne riešiť problémy zákazníkov, ale aj nasmerovať zamestnancov správnym smerom poskytovaním proaktívnej spätnej väzby týkajúcej sa konkrétneho správania.

Snažte sa byť čo najkonkrétnejší. Taktiež nedávajte negatívnu spätnú väzbu a pozitívnu spätnú väzbu naraz, pretože zamestnanci by mohli byť zmätení. Tí, ktorí potrebujú zlepšenie, majú tendenciu počuť iba pozitívnu časť toho, čo bolo povedané, a tí, ktorí podávajú dobrý výkon, si môžu pamätať viac z negatívnej spätnej väzby. Je dobré jasne oddeliť pozitívnu spätnú väzbu od konštruktívnej kritiky.

 

Dosiahnite plný potenciál svojho tímu pomocou Staffino

Naša EX platforma vám pomôže udržať si špičkové talenty, sledovať výkon zamestnancov a zlepšiť ich angažovanosť a produktivitu.

2. Udeľte uznanie tým najlepším

Nechcete prísť o svojich najlepších zamestnancov len preto, že sa necítia ocenení, však? Pravidelné uznávanie zamestnancov by malo byť hlavnou súčasťou riadenia motivácie zamestnancov. Podľa prieskumu má takmer 70 % zamestnancov lepší výkon, keď sú ich úsilie a úspechy uznané.

Okrem uznania zamestnancov na základe pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov sa pokúste pozrieť na celkový obraz a udeliť uznanie podľa úsilia zamestnancov pri dosahovaní KPI a cieľov spoločnosti. Napríklad gamifikácia je skvelý spôsob, ako identifikovať a pochváliť najlepších ľudí vo vašom tíme alebo organizácii prostredníctvom súťaží a zábavných digitálnych odznakov. Spoločnosti, ktoré zaviedli aj mesačné stimuly pre najlepších na základe výsledkov gamifikácie (napr. spokojnosť zákazníkov s agentom, NPS skóre alebo iná metrika), sa ukázali byť úspešnejšie v motivácii zamestnancov.

Program gamifikácie vám môže tiež pomôcť pri vyvodzovaní zodpovednosti vašich zamestnancov za ich činy, napríklad po získaní negatívnej spätnej väzby od zákazníkov. Gamifikácia od Staffino vám umožňuje sledovať KPI všetkých zamestnancov a zistiť, či zamestnanci s nízkym výkonom vyvinuli nejaké úsilie na zlepšenie.

3. Nechajte spätnú väzbu fungovať oboma smermi

Ak chcete vytvoriť fungujúcu kultúru spätnej väzby, pamätajte aj na spätnú väzbu od zamestnancov. Zamestnanci musia cítiť, že nikto nie je nad systémom a mali by mať šancu ohodnotiť svojich nadriadených a kolegov.

Účinným nástrojom, ktorý môže pomôcť všetkým členom firmy v osobnostnom aj kariérnom raste, je tzv. 360 stupnňová spätná väzba. Ide o zamestnanecký prieskum, ktorý možno jednoducho vytvoriť a distribuovať prostredníctvom online softvéru na zvýšenie angažovanosti zamestnancov. Umožňuje zamestnancom, okrem sebahodnotenia, ohodnotiť aj zručnosti a správanie svojich kolegov a manažérov. Tento druh zamestnaneckého prieskumu zhromažďuje komplexné poznatky od každého, kto úzko spolupracuje so zamestnancom, ktorého výkon sa hodnotí.

Diskusia o výsledkoch s hodnoteným zamestnancom môže byť nesmierne užitočná – môže pomôcť pri odhalení jeho slabých stránok a maximalizovať jeho silné stránky. V dôsledku toho efektívne zlepšuje interakcie, komunikáciu a pracovný výkon hodnoteného zamestnanca.

Záver

Poskytovanie efektívnej spätnej väzby zamestnancom zabezpečí, že budú motivovaní k lepšiemu výkonu. Zahrňte do riadenia motivácie zamestnancov časté 1:1 meetingy, pravidelné hodnotenia výkonu a uznanie zamestnancov, aby si vaši zamestnanci viac uvedomovali svoj vplyv na vašu spoločnosť. Vytvoríte tak pozitívnu pracovnú kultúru, zvýšite udržanie a výkon zamestnancov a zlepšíte vzťahy na pracovisku.