Skip to content Skip to footer

Field Service Management: 10 výhod zberu spätnej väzby na technický servis

V našom predchádzajúcom článku sme sa venovali trom hlavným benefitom, ktoré naša CX platforma prináša klientom z oblasti technického servisu – Field Service Management (FSM). Dnes sa ponoríme hlbšie do tejto témy a preskúmame ďalšie výhody implementácie pokročilého systému zberu spätnej väzby v odvetví FSM.

Využitím hodnotení od zákazníkov môžu FSM tímy používajúce softvér ako SAP, Salesforce, IFS alebo iné získať celý rad výhod, ktoré prispievajú k lepším obchodným výsledkom. Pozrime sa teda spoločne na benefity, ktoré na našom blogu ešte neboli spomenuté.

Aké sú ďalšie výhody, ktoré Staffino prináša FSM oddeleniam?

  • Zlepšenie výkonu servisných technikov

Jednou z hlavných výhod implementácie platformy Staffino pre FSM je schopnosť merať metriky zákazníckej skúsenosti súvisiace so servisnými technikmi a ich prácou v teréne. Zhromažďovaním spätnej väzby od zákazníkov a jej analýzou v našej CX platforme môže vaše oddelenie získať cenné informácie o výkone technikov. Tieto údaje vám následne umožňujú identifikovať oblasti, v ktorých technici vynikajú, a tie, v ktorých môže byť potrebné ďalšie školenie, čo v konečnom dôsledku zlepšuje celkový výkon tímu.

A tablet and a phone showing dashboards with employee performance.
  • Nižšia fluktuácia zamestnancov

Uznanie a spokojnosť zamestnancov preukázateľne podporujú zníženie fluktuácie v oddelení FSM. Implementácia riešenia, ktoré zahŕňa funkcie, ako je automatické zdieľanie pozitívnej spätnej väzby s tímom a gamifikácia zamestnancov, pomáha vytvoriť pozitívne pracovné prostredie a podporiť lojalitu vašich servisných technikov. Keď sa zamestnanci cítia za svoje úsilie ohodnotení a pochválení, je pravdepodobnejšie, že zostanú vo vašej spoločnosti, a vy si zasa udržíte špičkové talenty.

  • Vyššia prevádzková efektívnosť

Dáta získané zo spätnej väzby môžu odhaliť prevádzkové nedostatky a neefektívne procesy vášho FSM tímu. Analýzou týchto dát identifikujete oblasti na zlepšenie, na základe čoho môžete potom zefektívniť každodenné procesy, skrátiť čas vyriešenia zákazníckych požiadaviek a zlepšiť celkové procesné riadenie. Vyššia prevádzková efektivita zlepšuje zároveň zákaznícku skúsenosť, najmä vďaka poskytovaniu rýchlejšieho a kvalitnejšieho servisu.

  • Proaktívne riešenie problémov

Vďaka hodnoteniam v reálnom čase môže vaše FSM oddelenie identifikovať problémy hneď, ako sa objavia, a proaktívne ich riešiť. Okamžitým riešením problémov zákazníkov môžete zabrániť eskalácii negatívnych emócií a zachovať si dobrú povesť vašej spoločnosti. Proaktívne riešenie problémov, známe aj ako closed-loop feedback, demonštruje váš záväzok k spokojnosti zákazníkov a pomáha budovať dôveru a lojalitu klientov.

The picture shows how the closed-loop feedback system by Staffino works in practice.
  • Rozhodovanie podložené skutočnými dátami

Zber zákazníckych hodnotení prináša veľký objem cenných dát, ktoré možno analyzovať priamo v platforme s cieľom identifikovať trendy v spokojnosti zákazníkov a výkone servisných technikov. Osoby s rozhodovacou právomocou v FSM oddelení môžu tieto údaje použiť na prijímanie informovaných rozhodnutí o prideľovaní zdrojov a zlepšovaní prevádzkových procesov. Vďaka pokročilej analýze CX dát, ktorú Staffino umožňuje, môžete optimalizovať každodenné operácie svojho oddelenia a neustále sa zlepšovať.

  • Konkurenčná výhoda

Spoločnosť, ktorá aktívne vyhľadáva spätnú väzbu od zákazníkov, koná na základe nej a zároveň oceňuje úsilie svojich zamestnancov, si môže rýchlo vybudovať pozitívnu reputáciu na trhu. Táto pozitívna povesť slúži ako kľúčový diferenciátor na konkurenčnom trhu, priťahuje nových zákazníkov a pomáha udržať tých starých.

  • Zosúladenie KPI zamestnancov s cieľmi spoločnosti

Staffino vám dokáže pomôcť zosúladiť individuálne KPI so širšími firemnými cieľmi. Stanovením jasných očakávaní a poskytnutím spätnej väzby o tom, ako práca zamestnancov ovplyvňuje úspech spoločnosti, môžete motivovať technikov k poskytovaniu výnimočného technického aj zákazníckeho servisu. Keď zamestnanci pochopia, ako ich práca napomáha cieľom spoločnosti, je pravdepodobnejšie, že sa budú cítiť zaangažovaní do práce a motivovaní podávať čo najlepší výkon.

Picture with a hand pointing to the notebook screen
  • Rozvoj zručností zamestnancov

Poznatky získané zo spätnej väzby od zákazníkov môžu zvýrazniť oblasti, v ktorých je potrebné zamesntancom poskytnúť ďalšie školenie alebo iné možnosti na rozvoj zručností. Identifikáciou týchto vzdelávacích potrieb môžete následne zaviesť cielené školiace programy. Nezabudnite na uznanie zamestnancov za ich úsilie učiť sa a dobré výsledky, čím vytvoríte pozitívne prostredie napomáhajúce osobnému a profesionálnemu rastu.

  • Wellbeing zamestnancov

Uznanie zamestnancov prispieva k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia, podporuje celkovú pohodu na pracovisku a spokojnosť s prácou. Ocenením zamestnancov za ich tvrdú prácu a obetavosť prostredníctvom virtuálnych či hmatateľných odmien vytvoríte podpornú kultúru, ktorá znižuje stres spojený s náročnými úlohami v teréne a prispieva k celkovému wellbeingu zamestnancov.

  • Plnenie regulačných požiadaviek

V oblasti technického servisu je nevyhnutné zosúladiť prevádzkové procesy s priemyselnými normami a regulačnými požiadavkami. Naša CX platforma dokáže pomôcť pri dokumentovaní tohto súladu zaznamenávaním dát zo spätnej väzby. Možnosť dôkladného reportingu zase zaisťuje, že môžete kedykoľvek už po pár kliknutiach preukázať súlad s regulačnými požiadavkami.

Záver

Implementácia pokročilého systému zberu spätnej väzby od Staffino v oblasti FSM prináša množstvo výhod. Od zlepšenia výkonu servisných technikov až po zníženie fluktuácie a umožnenie proaktívneho riešenia problémov, platforma Staffino umožní vášmu FSM tímu naplno využiť svoj potenciál.

 

Zažite Staffino na vlastnej koži úplne zadarmo!

Vytváranie pútavých prieskumov, sledovanie výkonu tímov a jednotlivcov, odpovedanie na spätnú väzbu od zákazníkov či odmeňovanie špičkových zamestnancov. To a ešte oveľa viac na vás čaká v našom deme! Vyskúšajte si Staffino úplne zdarma ešte dnes.