Skip to content Skip to footer

Ako vybudovať motivujúce pracovné prostredie

Motivujúce pracovné prostredie a podmienky sú základom kvalitného pracovného výkonu vašich zamestnancov. Motivovaní zamestnanci pridávajú odrobenej práci extra hodnotu a ľahšie dosahujú úspech. Čo teda pomáha zamestnancom zostať pri práci motivovaní?

Hlavnú zodpovednosť má manažment, ktorý má zabezpečiť spokojnosť zamestnancov nastavením flexibilných pracovných podmienok a poskytovaním uznania a spätnej väzby. Približne 26 % zamestnancov očakáva spätnú väzbu od zamestnávateľov, pretože im pomáha zlepšovať ich výkon.

Podľa štatistických údajov až 87 % zamestnancov, ktorých baví ich práca, viac komunikuje s manažmentom a neuvažuje nad výpoveďou. Aby sme vám riadenie motivácie zamestnancov uľahčili, tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť ho efektívne zvládnuť.

Pochopte potreby vašich zamestnancov 

Aby ste udržali svojich zamestnancov motivovaných, musíte pochopiť ich potreby. Každý zamestnanec má iné záujmy a motivujúce faktory. Ich identifikácia vám môže pomôcť vyťažiť z nich v práci maximum. Ľudia pracujú, pretože získavajú niečo, čo ovplyvňuje ich morálku a motiváciu.

Ak dokážete zistiť potreby svojich zamestnancov, môžete plánovať ďalšie kroky, ktoré pomôžu zvýšiť optimizmus a nadšenie na pracovisku. Môžete použiť tiež softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov, aby ste získali cenné informácie o tom, ako sa vaši zamestnanci cítia ohľadom vašej spoločnosti.

Pomôžte svojim zamestnancom získať sebadôveru

Sebavedomí jednotlivci sú obvykle kompetentnejší a majú väčšiu dôveru vo vlastné nápady. Každý deň sa snažia čeliť novým výzvam a podstupujú riziká, ktoré vedú k lepšiemu výkonu v ich práci.

Sebaúčinnosť a sebaúcta sú dve vlastnosti často pozorované u výkonných zamestnancov. Zatiaľ čo sebaúčinnosť zvyšuje schopnosť človeka vyrovnať sa so životnými výzvami, sebaúcta pomáha človeku dosiahnuť pocit spolupatričnosti, lásky a šťastia. Sebaúcta pomáha človeku uspieť v každom aspekte života a byť si istý svojím prínosom pre spoločnosť.

Naplánujte pravidelné školenia

Organizujte motivačné a vzdelávacie programy pre zamestnancov. Využite napríklad tréningové programy na zlepšenie zručností a rozvoj kariéry. Úroveň zručností a možnosti školení, ktoré ponúkate zamestnancom, zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní ich motivácie.

Orientačné dni pre nových zamestnancov, riadenie výkonu, tímová spolupráca a inštrukcie, ako používať napríklad nový počítačový systém – to všetko sú relevantné možnosti školenia. Všetky pomáhajú vytvárať kompetentný a na rast orientovaný fungujúci ekosystém na pracovisku.

Oceňte kvalitnú prácu a úsilie

Ľudia potrebujú pravidelné uznanie. Ak podniknete tie správne kroky na ocenenie zamestnancov, môžete hravo zvýšiť ich motiváciu. S uznaním zamestnanca vstupuje do hry aj faktor dôvery. Začnú dôverovať svojim nadriadeným a pracovisku ako celku a dosahovať lepšie výsledky. Je dokázané, že uznanie ako odmena má na výsledky zamestnancov oveľa lepší vplyv ako tresty.

Stanovte si reálne ciele

Vybudujte si pracovný ekosystém, v ktorom sa zamestnanci budú môcť sústrediť na svoj osobný rast a budú mať možnosť dosahovať ciele či už individuálne alebo tímové. Keď pracovné prostredie podporuje motiváciu a zamestnanci chápu, čo od nich spoločnosť očakáva, budú podľa toho aj pracovať. Popri jasnosti pokynov je ďalšou podstatnou vecou pre plynulý chod zamestnancov stanovenie ich cieľov. Tieto ciele by mali byť realistické a v súlade so stratégiou spoločnosti.

Povzbuďte zamestnancov k extra produktivite

Keď sa zamestnanec snaží pre svojho zamestnávateľa urobiť niečo navyše, znamená to, že je vo svojej práci spokojný. Keď ako zamestnávateľ necháte svojich zamestnancov sústrediť sa aj na ich osobný rast a ponúknete im možnosť flexibility, je pravdepodobné, že vynaložia viac úsilia a budú nadmieru produktívni. Musíte mať pod kontrolou faktory, ktoré vedú k stereotypu a zatrpknutosti voči práci. Zamestnanci nesmú mať pocit, že sa v práci idú zodrať, pretože to môže byť pre organizáciu škodlivé.

Záver

Ako zamestnávateľ ste povinný venovať pozornosť riadeniu motiváciu zamestnancov a podporovať rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom. Vysoká angažovanosť zamestnancov v ich práci vedie k 18 % zvýšeniu predaja. Povzbudzujte svojich zamestnancov, aby si oddýchli, doplnili pozitívnu energiu a vrátili sa so silnejším myslením, lebo aj o tom je motivácia. Ak neviete, kde začať, použite softvér na zvýšenie angažovanosti zamestnancov na podporu motivácie a výkonu.