Skip to content Skip to footer

Ako správne motivovať zamestnancov

Motivácia zamestnancov je kľúčovým aspektom úspešného podnikania. Keď sú zamestnanci motivovaní, sú viac angažovaní, produktívnejší a spokojní so svojou prácou. To v konečnom dôsledku vedie k vyššej úrovni udržania zamestnancov a celkovému úspechu spoločnosti. Motivovácia zamestnancov však nemá žiadny univerzálny kľúč. Vyžaduje si hlbšie pochopenie individuálnych potrieb zamestnancov, efektívnu komunikáciu a používanie inovatívnych EX nástrojov.

V tomto článku preskúmame niekoľko osvedčených stratégií na motiváciu zamestnancov podložených dátami z prieskumov a povieme si aj o výhodách používania našej online platformy na správu zamestnaneckej skúsenosti.

Prejavte zamestnancom uznanie a motivujte ich

Potrebuje váš tím extra dávku motivácie? Staffino poskytne dokonalý prehľad o výkone vášho tímu a pomože zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení.

4 osvedčené spôsoby motivácie zamestnancov

Po rokoch práce s klientmi z rôznych odvetví sme zosumarizovali štyri efektívne stratégie na motiváciu zamestnancov. Pochopením a implementáciou týchto techník môžete vo svojej firme kultivovať motivovanú pracovnú silu, ktorá dosahuje svoj maximálny potenciál.

1. Prejavte uznanie a oceňte pracovné úspechy

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako motivovať zamestnancov, je uznanie a ocenenie ich úspechov. Štúdia spoločnosti Gallup odhalila, že zamestnanci, ktorí dostávajú pravidelné uznanie a pochvalu, s väčšou pravdepodobnosťou zostanú u svojho zamestnávateľa, majú vyššiu úroveň produktivity a viac sa angažujú do svojej práce. Uznaním úspechov zamestnancov, či už veľkých alebo malých, vytvárate pozitívne pracovné prostredie, ktoré podporuje motiváciu a plnenie cieľov.

Nástroje na uznanie zamestnancov od Staffino poskytujú manažérom platformu, kde môžu v reálnom čase oceniť úsilie zamestnancov prostredníctvom takzvanej internej diskusie. Takáto pravidelná forma uznania nielen zvyšuje morálku, ale podporuje aj kultúru uznania v rámci celej firmy.

feedback_screen-2

Okrem toho sa v Staffino postaráme, aby sa uznanie stalo neoddeliteľnou súčasťou každodennej rutiny vašich zamestnancov v prvej línii. Zatiaľ čo len manažéri majú prístup k negatívnej spätnej väzbe od zákazníkov, pozitívna spätná väzba sa automaticky zdieľa so zamestnancami a slúži tak ako hmatateľná pripomienka toho, že ich úsilie pri poskytovaní výnimočného zákazníckeho servisu má naozaj hlbší zmysel. Tento prístup sa ukázal ako vysoko účinný pri zlepšovaní celkovej nálady a morálky zamestnancov.

Z hodnocení se časem stala taková „droga“ v tom smyslu, že zaměstnanci čekají, kdy jim hodnocení dorazí. Pokud chvíli nechodí, tak už se ptají, jestli vše funguje a není někde problém.

 

Dan Toma

Head of Operations, Volkswagen Financial Services

2. Stanovte jasné ciele a nevyhýbajte sa výzvam

Stanovenie cieľov zohráva kľúčovú úlohu pri motivácii zamestnancov. Keď majú zamestnanci jasné stanovené ciele, ktoré sú pre nich zároveň aj výzvou, je pravdepodobnejšie, že budú zaangažovaní a motivovaní, aby ich dosiahli. Už štúdia Locka a Lathama dokázala, že špecifické a ťažšie dosiahnuteľné ciele vedú k vyššej úrovni výkonu v porovnaní s nejasnými alebo príliš ľahkými cieľmi.

A laptop showing a screen of personal dashboard with employee recognition.

Ako manažér je dôležité zapojiť zamestnancov do procesu stanovovania cieľov. Zapojenie im dodáva pocit vlastníctva a zvyšuje ich odhodlanie dosiahnuť tieto ciele. Platforma Staffino poskytuje možnosť stanoviť KPI pre tímy či jednotlivcov a sledovať ich pokrok interaktívnym spôsobom prostredníctvom nástenky gamifikácie zamestnancov. Tieto ukazovatele môžu zahŕňať kľúčové CX metriky, ako je spokojnosť zákazníkov (CSAT) alebo Net Promoter Score (NPS), ako aj kvantitatívne ciele, ako je napríklad dosiahnutie najvyššieho predaja. Nezabudnite pravidelne komunikovať pokrok a poskytovať spätnú väzbu, aby ste udržali zamestnancov na správnej ceste.

3. Podporujte pozitívnu pracovnú kultúru

Prieskum Harvard Business Review odhalil, že zamestnanci, ktorí pracujú v pozitívnom prostredí, sú viac angažovaní, produktívnejší a majú vyššiu mieru spokojnosti so svojou prácou. Pozitívnu pracovnú kultúru charakterizuje otvorená komunikácia, spolupráca a pocit spolupatričnosti.

Otvorená komunikácia je kľúčová pre motiváciu zamestnancov, pretože vytvára pocit dôvery a transparentnosti. Keď sa zamestnanci cítia vypočutí, je pravdepodobnejšie, že budú vo svojej práci angažovaní a motivovaní. Naše online nástroje na vytváranie zamestnaneckých prieskumov vám pomôžu vytvoriť priestor pre zamestnancov, kde môžu slobodne vyjadrovať svoje nápady, názory či pripomienky. Prieskumy umožňujú otvorenú komunikáciu medzi zamestnancami a manažmentom, no netreba zabúdať ani na analýzu výsledkov a podniknutie nápravných opatrení, čím zamestnancom ukážete, že ich vstup je skutočne braný do úvahy.

Few blocks from employee gamification module. Employee gamification examples.

Podobne môže aj gamifikácia zamestnancov pomôcť podporiť pozitívnu pracovnú kultúru vo firme prostredníctvom zdravej súťaživosti a virtuálnych odmien. Gamifikáciou úloh a projektov zaistíte, že zamestnanci budú motivovaní k čo najlepšiemu výkonu. Tento inovatívny nástroj nielen podporuje tímovú prácu a kreativitu, ale tiež prináša do každodennej pracovnej rutiny štipku zábavy.

4. Poskytnite zamestnancom príležitosti na rast a rozvoj

Zamestnanci sú motivovaní vtedy, keď vidia jasnú cestu svojho profesionálneho rastu a rozvoja. Podľa prieskumu od LinkedIn by až 94 % zamestnancov zostalo dlhšie u zamestnávateľa, ktorý investuje do ich kariérneho rozvoja. Poskytovanie príležitostí na vzdelávanie a rozvoj nielen motivuje zamestnancov, ale tiež zlepšuje ich zručnosti a schopnosti, z čoho má úžitok aj organizácia ako celok.

Zvýšte produktivitu zamestnancov pomocou gamifikácie

Motivujte a odmeňte svojich zamestnancov pomocou gamifikácie od Staffino. V našej platforme váš tím čakajú na mieru šité súťaže, odmeny a rebríčky, ktoré pomôžu zvýšiť produktivitu a angažovanosť.

Gamifikácia zamestnancov je aj v tomto prípade vynikajúcim spôsobom, ako sledovať a odmeňovať pokrok zamestnancov v ich profesionálnom rozvoji. Vďaka našej online platforme môžu zamestnanci po absolvovaní konkrétnych online kurzov získať virtuálne odznaky, čím sa ich vzdelávacia cesta stane zábavným a pútavým prvkom.

Taktiež môžete na základe ich pokroku poskytnúť zamestnancom hmatateľné odmeny, ktoré ich ďalej motivujú dosahovať čo najlepšie výsledky. Poskytnutie personalizovaných vzdelávacích plánov a uznanie úsilia zamestnancov o zlepšenie ich zručností je zaručený spôsob, ako podporiť kultúru neustáleho zlepšovania.

Záver

Je nad slnko jasné, že motivácia zamestnancov je nevyhnutná pre úspech firmy. Využitím našich online nástrojov môžete aj vy vytvoriť pracovisko, kde sa zamestnanci cítia oceňovaní a motivovaní dosahovať tie najlepšie výsledky. Začnite motivovať svojich zamestnancov ešte dnes so Staffino!