Skip to content Skip to footer

Ako na motiváciu lekárnikov? Tri tipy na zvýšenie spokojnosti personálu v lekárňach

Lekárnici zohrávajú kľúčovú úlohu v systéme zdravotnej starostlivosti. Nedávne štúdie však poukazujú na pokles spokojnosti s prácou farmaceuta, čo môže mať za následok negatívny vplyv na starostlivosť o pacienta a celkový úspech lekárenského reťazca.

V tomto článku si povieme, čo motivuje zamestnancov v lekárňach a ako zvýšiť spokojnosť s prácou lekárnika. Implementáciou nasledujúcich stratégií môžu lekárne znížiť fluktuáciu zamestnancov, zlepšiť zákaznícky servis v lekárni a v konečnom dôsledku zvýšiť výnosy.

1. Vytvorte pozitívne pracovné prostredie

Ako nefinančne motivovať lekárnikov? Stačí, keď vytvoríte pre svoj tím pozitívne pracovné prostredie! Môžete to dosiahnuť napríklad vďaka efektívnej komunikácii, tímovej práci a pravidelnému uznaniu zamestnancov.

  • Efektívna komunikácia

Otvorená a transparentná komunikácia je nesmierne dôležitá pre podporu pozitívneho pracovného prostredia. Pravidelné tímové stretnutia, kde môžu farmaceuti vyjadriť svoje názory, zdieľať nápady a získať spätnú väzbu, môžu pomôcť vytvoriť pocit spolupatričnosti a zapojenia.

The picture shows how the closed-loop feedback system by Staffino works in practice.

Naše online nástroje na zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti zefektívňujú komunikáciu medzi lekárnikmi a manažérmi prostredníctvom funkcie Interná diskusia. Táto funkcia umožňuje hladkú a rýchlu komunikáciu medzi oboma stranami. Keď zamestnanec dostane pozitívnu spätnú väzbu od zákazníka, manažér ho môže pochváliť priamo v diskusnom vlákne pod pozitívnym hodnotením zákazníka. Na druhej strane, ak zamestnanec dostane negatívnu spätnú väzbu, manažér môže začať interný dialóg s cieľom zistiť od lekárnika viac detailov a vyriešiť zákazníkov problém či podnet.

  • Tímová práca

Podpora spolupráce medzi lekárnikmi môže výrazne ovplyvniť ich spokojnosť s prácou. Implementácia školiacich programov alebo tímových projektov môže okrem iného poskytnúť aj príležitosti na profesionálny rozvoj.

Odporúčame tiež analyzovať textové hodnotenia prostredníctvom umelej inteligencie s cieľom identifikovať kľúčové faktory, ktoré vedú k spokojnosti zákazníkov. Tieto dáta môžete následne využiť na zdieľanie osvedčených postupov medzi lekárňami a lekárnikmi. Tento prístup umožňuje lekárnikom učiť sa jeden od druhého a jasne pochopiť, čo sa od nich očakáva. Vďaka tomu sa namiesto zbytočných úkonov môžu plne sústrediť na poskytovanie kvalitného zákazníckeho servisu.

The picture show how AI-driven customer experience platforms like Staffino analyse customer feedback with the help of AI technology.
  • Uznanie zamestnancov

Ocenenie úsilia zamestnancov v prvej línii, ako sú aj lekárnici, je kľúčové pre zvýšenie ich spokojnosti s prácou. Implementácia formálneho programu uznania zamestnancov, v rámci ktorého sú farmaceuti slovne alebo vecne ocenení za ich prínos, môže výrazne zvýšiť motiváciu lekárnikov. Takýto program môže zahrňať napríklad vtipné virtuálne ocenenia, finančné bonusy alebo verejné uznanie v rámci tímu či reťazca. Každého zamestnanca motivuje niečo iné. Ak zistíte, čo to je, a prispôsobíte uznanie individuálnym potrebám, ste na dobrej ceste vychovať si motivovanú pracovnú silu.

Vplyv uznania na motiváciu lekárnikov možno dobre vidieť na prípade nášho klienta, Dr.Max, druhej najväčšej siete lekární v Európe. Počas 2 rokov od implementácie nášho programu uznania zamestnancov dosiahli pozoruhodné zníženie variácie kvality zákazníckeho servisu poskytovaného jednotlivými lekárnikmi v rámci ich siete.

2. Spravodlivé mzdy a príležitosti na profesionálny rast

Lekárnici, rovnako ako všetci ostatní odborníci, by mali v prvom rade dostávať spravodlivú odmenu za svoju prácu. Okrem toho, ak investujete nielen do miezd, ale aj do profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov, ľahšie ich motivujete, aby poskytovali skvelý zákaznícky servis.

  • Spravodlivé mzdy

Prostredníctvom našej spolupráce s rôznymi lekárňami sme boli svedkami toho, že zamestnanci, ktorí nie sú primerane platení, nemajú motiváciu poskytovať kvalitné služby, čo v konečnom dôsledku znižuje úspešnosť celej lekárne. Problém nízkych platov v mnohých krajinách navyše pôsobí ako demotivujúci faktor pre farmaceutov pri hľadaní zamestnania v tejto oblasti, čo vedie k nedostatku vysokokvalifikovaných odborníkov na trhu práce.

Farmaceutický trh práce je obmedzený z dôvodu odborného vzdelania potrebného na tieto pozície. Vo veľkých mestách sa lekárne boria s veľkým objemom zákazníkov a ťažkosťami pri rýchlom a efektívnom nábore personálu. Ponuka konkurencieschopnejších platov lekárnikom môže prilákať kvalifikovanejších odborníkov a pomôcť zmierniť problém nedostatku zamestnancov.

 

Ján Gabauer, Professional CX Consultant

  • Kariérny rast

Aby ste svojich zamesntancov motivovali, mali by ste vytvoriť jasnú cestu kariérneho postupu. Povýšenia založené na výkone či mentorské programy môžu poskytnúť farmaceutom hlbší zmysel a účel ich práce. Pravidelné hodnotenia výkonu a poskytovanie spätnej väzby môže tiež pomôcť identifikovať oblasti na zlepšenie jednotlivých lekárnikov a stanoviť ciele pre profesionálny rast.

  • Vzdelávanie

Rôzne vzdelávacie programy a príležitosti na profesionálny rozvoj môžu výrazne ovplyvniť spokojnosť s prácou farmaceuta. Lekárnici by mali byť povzbudzovaní k účasti na konferenciách, workshopoch a seminároch, aby zostali informovaní o najnovších trendoch v tejto oblasti. Ponukou finančnej podpory, študijného voľna alebo špecializovaných certifikácií môžete svojim zamestnancom preukázať záväzok k ich rastu.

3. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Lekárnici často čelia nadmernému stresu v dôsledku náročnosti svojej práce. Nezabúdajte preto na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorá môže výrazne ovplyvniť spokojnosť s prácou lekárnika.

  • Flexibilné pracovné zmeny

Ponuka flexibilných pracovných časov môže pomôcť vašim lekárnikom udržať si zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Prispôsobením pracovnej doby individuálnym potrebám a preferenciám môžete znížiť pravdepodobnosť syndrómu vyhorenia u vašich zamestnancov a zvýšiť ich spokojnosť s prácou.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Pravidelne vykonávaný prieskum spokojnosti zamestnancov je kľúčovým nástrojom pri včasnej identifikácii syndrómu vyhorenia a tých zamestnancov, ktorí by mohli potrebovať trochu v práci spomaliť. Následne môžete prijať proaktívne opatrenia na prevenciu vyhorenia a podporu wellbeingu svojich zamestnancov.

  • Asistenčné programy pre zamestnancov

Poskytnutie prístupu k asistenčným programom môže podporiť duševnú a emocionálnu pohodu lekárnikov. Tieto programy zahŕňajú napríklad poradenské služby, prednášky o technikách zvládania stresu a zdroje na riešenie zdravotných problémov súvisiacich s prácou. Povzbudzujte svojich lekárnikov, aby si robili pravidelné prestávky a zapájali sa do aktivít, ktoré podporujú ich duševné zdravie a pohodu.

Záver

Nezabúdajte teda, že motivácia lekárnikov a podporovanie ich spokojnosti s prácou je rozhodujúce pre úspech vašej lekárne. Implementácia vyššie uvedených stratégií prináša výhody nielen farmaceutom, ale zlepšuje aj starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom, a v konečnom dôsledku zvyšuje výnosy. Investovanie do spokojnosti vašich lekárnikov je preto obojstranne výhodná situácia.

Prejavte zamestnancom uznanie a motivujte ich

Potrebuje váš tím extra dávku motivácie? Staffino poskytne dokonalý prehľad o výkone vášho tímu a pomože zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili za svoju prácu ocenení.