Skip to content Skip to footer

Všetko, čo potrebujete vedieť o zamestnaneckých prieskumoch

Vo svete, kde podniky neustále hľadajú spôsoby, ako získať konkurenčnú výhodu, je prvoradé pochopenie toho najkritickejšieho aktíva – zamestnaneckej skúsenosti (EX). Efektívnym spôsobom získania prehľadu o skúsenostiach vášho tímu je uskutočnenie zamestnaneckého prieskumu. V čom však takýto prieskum spočíva?

Definícia zamestnaneckého prieskumu

Zamestnanecký prieskum, tiež označovaný ako prieskum zamestnaneckej skúsenosti, je nástroj na zber spätnej väzby, ktorý umožňuje zamestnávateľom pochopiť postoje a názory svojich zamestnancov na rôzne aspekty ich pracovného prostredia. Zahŕňa okrem iného oblasti, ako je spokojnosť s prácou, angažovanosť zamestnancov, spokojnosť s vedením či firemná kultúra.

Renomovaný podnikateľ Richard Branson raz povedal: Klienti nie sú na prvom mieste. Zamestnanci sú na prvom mieste. Ak sa postaráte o svojich zamestnancov, oni sa postarajú o klientov. Táto myšlienka podčiarkuje dôležitosť pochopenia a riešenia potrieb zamestnancov, čo je aj primárnym cieľom zamestnaneckých prieskumov.

Podľa štúdie Gallup organizácie s vysokou angažovanosťou zamestnancov prekonávajú svojich konkurentov o 147 % v EPS (zisku na akciu). Táto štatistika zdôrazňuje kľúčovú úlohu zamestnaneckých prieskumov pri zvyšovaní angažovanosti, ktorá je hnacou silou obchodného výkonu.

6 typov zamestnaneckých prieskumov

Existuje niekoľko rôznych typov zamestnaneckých prieskumov, ktoré môžete použiť na základe svojich špecifických potrieb a cieľov. Tu je niekoľko príkladov:

Prieskum angažovanosti zamestnancov: Ide o komplexný prieskum, ktorý meria úroveň angažovanosti zamestnancov (employee engagement) v rámci organizácie. Pomáha identifikovať oblasti, v ktorých je možné vykonať zlepšenia na zvýšenie celkovej angažovanosti a produktivity.

An image showing a tablet and a phone with employee satisfaction survey on their screens.

Prieskum „360“: Tento typ prieskumu zhromažďuje spätnú väzbu o zamestnancovi zo všetkých smerov – od podriadených, kolegov, nadriadených a dokonca aj spätnú väzbu od zákazníkov. Poskytuje ucelený pohľad na výkon, správanie a pracovný štýl zamestnanca.

Pulzový prieskum: Ide o krátke, rýchle prieskumy, ktoré sa vykonávajú pravidelne, aby zmerali celkovú náladu alebo „pulz“ spoločnosti. Sú užitočné na sledovanie zmien v nálade zamestnancov v priebehu času a sú neoddeliteľnou súčasťou motivácie zamestnancov.

Výstupný prieskum: Tento prieskum sa vykonáva, keď zamestnanec opúšťa organizáciu. Jeho cieľom je pochopiť dôvody odchodu zamestnanca a získať spätnú väzbu o jeho skúsenosti v rámci organizácie.

Onboardingový prieskum: Tento prieskum je určený pre nových zamestnancov, aby ste lepšie pochopili ich skúsenosti s onboardingom a identifikovali oblasti zlepšenia v nástupnom procese.

Prieskum spokojnosti s prácou: Tento prieskum sa zameriava na to, ako sú zamestnanci spokojní so svojou prácou. Zahŕňa oblasti ako pracovné prostredie, pracovné zaťaženie, odmeňovanie a možnosti kariérneho rastu.

Využitie online platformy na správu zamestnaneckej skúsenosti

EX platforma Staffino je nástroj navrhnutý tak, aby pomohol podnikom využiť tento potenciál. Poskytuje priestor pre zamestnancov, aby vyjadrili svoje názory, ale ponúka aj pokročilú analytiku a užitočné informácie pre podniky, ktoré chcú zlepšiť svoje pracovné prostredie a v konečnom dôsledku aj obchodné výsledky.

Dobre štruktúrovaný zamestnanecký prieskum prináša množstvo výhod. Môže pomôcť identifikovať silné a slabé stránky vo vedení, odhaliť problémy ovplyvňujúce spokojnosť s prácou a poskytnúť prehľad o efektivite internej komunikácie. Okrem toho, že prieskumy ukazujú zamestnancom, že vám na ich názore záleží, môžu zvýšiť aj morálku a podporiť kultúru otvorenosti a dôvery.

zaměstnanecká skušenost

Efektivita zamestnaneckého prieskumu však do značnej miery závisí od jeho zostavenia a implementácie. Zle navrhnutý prieskum môže viesť k zavádzajúcim výsledkom, zatiaľ čo dobre navrhnutý môže poskytnúť cenné, ďalej použiteľné poznatky. Podľa Society for Human Resource Management (SHRM) sa miera odpovedí na zamestnanecké prieskumy zvyčajne pohybuje od 30 % do 50 %, ale môže dosiahnuť až 80 % alebo 90 % s dobre navrhnutým dotazníkom a silným komunikačným plánom. Preto, ak tvoríte svoje prvé zamestnanecké prieskumy, odporúčame vám vyhľadať pomoc konzultantov. Tí vám pomôžu pri navrhovaní kampane a použijú vedecky overené otázky na zabezpečenie spoľahlivosti a platnosti zozbieraných údajov.

Záver

Zamestnanecké prieskumy sú silným nástrojom pre spoločnosti, ktoré sa snažia pochopiť a zlepšiť svoje pracovné prostredie. Umožňujú zamestnancom vyjadriť svoje názory a ponúkajú cenné poznatky na zvýšenie angažovanosti zamestnancov a obchodného výkonu. Ako povedal Richard Branson, starostlivosť o zamestnancov je prvým krokom k starostlivosti o klientov. Vďaka platforme Staffino môžete aj vy urobiť tento dôležitý krok ešte dnes.

Dosiahnite plný potenciál svojho tímu pomocou Staffino

Naša EX platforma vám pomôže udržať si špičkové talenty, sledovať výkon zamestnancov a zlepšiť ich angažovanosť a produktivitu.