Skip to content Skip to footer

Ako identifikovať a riadiť obchodné riziká

Každý podnik čelí rôznym rizikám, a to ako interným, tak aj externým, ktoré môžu ovplyvniť jeho každodenné operácie a celkový úspech. Identifikácia a riadenie týchto rizík sú nevyhnutné, ak chce podnik na konkurenčnom trhu prosperovať. Jedným z najdôležitejších aspektov riadenia rizík je zameranie sa na zákaznícku skúsenosť a zapojenie zamestnancov. V tomto článku si povieme o prínose CX poradenstva a online platforiem či význame zamestnaneckej skúsenosti pri identifikácii a riadení podnikových rizík.

Čo sú to obchodné riziká?

Obchodné riziká možno vo všeobecnosti rozdeliť do štyroch hlavných skupín:

 1. Strategické riziká: Sú to riziká spojené s celkovým smerovaním a cieľmi podnikania. Príklady zahŕňajú zmeny v konkurenčnom prostredí, technologický pokrok a meniace sa preferencie zákazníkov.

   

 2. Prevádzkové riziká: Sú to riziká súvisiace s každodenným fungovaním podniku, ako sú narušenie dodávateľského reťazca, systémové zlyhania a fluktuácia zamestnancov.

   

 3. Finančné riziká: Sú to riziká spojené s finančným zdravím podniku, ako sú problémy s peňažným tokom, kolísanie výmenných kurzov a zmeny úrokových sadzieb.

   

 4. Právne riziká: Sú to riziká súvisiace s právnymi a regulačnými požiadavkami, ako sú zmeny zákonov a predpisov, pokuty a sankcie za ich nedodržiavanie.

Úloha CX poradenstva pri identifikácii obchodných rizík

Poradenstvo v oblasti zákazníckej skúsenosti zohráva zásadnú úlohu pri identifikácii a riadení obchodných rizík, a to najmä strategických a operačných. Spoluprácou s CX expertom či konzultačnou firmou môžu podniky dosiahnuť nasledovné:

 • Získať prehľad o preferenciách, správaní a očakávaniach zákazníkov, čo môže pomôcť pri prijímaní informovaných strategických rozhodnutí a znížiť riziko straty zákazníkov v prospech konkurencie.

   

 • Identifikovať oblasti na zákazníckej ceste, ktoré je potrebné zlepšiť, a implementovať kroky na zvýšenie spokojnosti a lojality zákazníkov, čím sa zníži riziko negatívnych recenzií a straty podielu na trhu.

   

 • Využiť spätnú väzbu od zákazníkov na identifikáciu potenciálnych prevádzkových rizík, ako sú chyby produktov alebo problémy s poskytovaním služieb, a vykonať nápravné opatrenia skôr, ako prerastú do závažnejších problémov.

Dokáže CX platforma zmierniť obchodné riziká?

Platforma na správu zákazníckej skúsenosti, ako napríklad Staffino, je cenným nástrojom na monitorovanie a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, čo môže pomôcť zmierniť strategické a prevádzkové riziká. Tieto platformy umožňujú podnikom nasledovné:

 • Zbierať a analyzovať spätnú väzbu od zákazníkov z rôznych kanálov, ako sú e-mailové prieskumy, sociálne siete a interakcie so zákazníckym servisom, aby ste identifikovali trendy a oblasti na zlepšenie.

 • Merať CX metriky ako spokojnosť zákazníkov a stanoviť si ciele na ich zlepšenie, čím zaistíte, že zákaznícka skúsenosť zostane prioritou podniku.

 • Implementovať a sledovať iniciatívy na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, čo firmám umožní rýchlo reagovať na bežné riziká alebo problémy.

Zlepšite svoju zákaznícku skúsenosť

Optimalizujte nákupnú cestu zákazníkov pomocou na mieru šitých CX produktov a služieb, ktoré posilnia lojalitu a znížia stratu zákazníkov.

Ako môže zapojenie zamestnancov pomôcť eliminovať obchodné riziká

Zvýšenie angažovanosti zamestnancov a zameranie sa na zamestnaneckú skúsenosť sú nevyhnutné pri riadení prevádzkových rizík a rizík súvisiacich s dodržiavaním predpisov. Angažovaní zamestnanci sa s väčšou pravdepodobnosťou zaviažu k úspechu podniku, čo vedie k lepšiemu výkonu a zníženiu fluktuácie. Investovaním do EX platformy a vytváraním pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti môžu podniky dosiahnuť nasledovné:

 • Monitorovať spokojnosť zamestnancov a identifikovať oblasti na zlepšenie, čím sa zníži riziko vysokej fluktuácie zamestnancov a s tým spojené náklady na nábor a školenia.

 • Podporiť otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu od zamestnancov, čo firmám umožní identifikovať a riešiť potenciálne prevádzkové riziká a riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov ešte predtým, ako dôjde k ich porušeniu.

 • Podporiť kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií, ktorá pomáha podnikom udržať si náskok pred konkurenciou a prispôsobovať sa meniacim sa trhovým podmienkam.

Zvýšte angažovanosť zamestnancov so Staffino

Získajte cenné informácie o morálke a spokojnosti vášho tímu! Naše EX prieskumy vám pomôžu prijať tie správne kroky na zvýšenie angažovanosti a produktivity zamestnancov.

Záver

Identifikácia a riadenie obchodných rizík sú rozhodujúce pre úspech a udržateľnosť akéhokoľvek podnikania. Zameraním sa na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť môžu podniky efektívne zmierniť strategické, prevádzkové, finančné riziká a riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov. Investovanie do týchto oblastí pomáha nielen pri riadení rizík, ale prispieva aj k vytvoreniu lojálnej zákazníckej základne a motivovanej pracovnej sily, čo v konečnom dôsledku vedie k obchodnému rastu.